Open access

Use of the Pilodyn for Assessing Wood Properties in Standing Trees of Eucalyptus Clones

Written By

Wu Shijun, Xu Jianmin, Li Guangyou, Risto Vuokko, Lu Zhaohua, Li Baoqi and Wang Wei

Submitted: April 18th, 2011 Published: April 27th, 2012

DOI: 10.5772/33200

Chapter metrics overview

3,155 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Wu Shijun, Xu Jianmin, Li Guangyou, Risto Vuokko, Lu Zhaohua, Li Baoqi and Wang Wei

Submitted: April 18th, 2011 Published: April 27th, 2012