Open access

A Lighting Mechanism for Flat Electron Emission Lamp

Written By

Jung-Yu Li, Ming-Chung Liu, Yi-Ping Lin, Shih-Pu Chen, Tai-Chiung Hsieh, Po-Hung Wang, Chang-Lin Chiang, Ming-Shan Jeng, Li-Ling Lee, Hui-Kai Zeng and Jenh-Yih Juang

Submitted: 08 April 2011 Published: 28 March 2012

DOI: 10.5772/32241

Chapter metrics overview

2,064 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Jung-Yu Li, Ming-Chung Liu, Yi-Ping Lin, Shih-Pu Chen, Tai-Chiung Hsieh, Po-Hung Wang, Chang-Lin Chiang, Ming-Shan Jeng, Li-Ling Lee, Hui-Kai Zeng and Jenh-Yih Juang

Submitted: 08 April 2011 Published: 28 March 2012