Open access

Characterization of the Molecular Genetic Mechanisms that Contribute to Pancreatic Cancer Carcinogenesis

Written By

Jiaming Qian, Hong Yang, Jingnan Li and Jian Wang

Submitted: March 3rd, 2011 Published: March 23rd, 2012

DOI: 10.5772/28982

Chapter metrics overview

2,495 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Jiaming Qian, Hong Yang, Jingnan Li and Jian Wang

Submitted: March 3rd, 2011 Published: March 23rd, 2012