Open access

A Wavelet Multiscale De-Noising Algorithm Based on Radon Transform

Written By

Xueling Zhu, Xiaofeng Yang, Qinwu Zhou, Liya Wang, Fulai Yuan and Zhengzhong Bian

Submitted: May 26th, 2011 Published: March 2nd, 2012

DOI: 10.5772/36757

Chapter metrics overview

3,863 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Xueling Zhu, Xiaofeng Yang, Qinwu Zhou, Liya Wang, Fulai Yuan and Zhengzhong Bian

Submitted: May 26th, 2011 Published: March 2nd, 2012