Open access

Heterogeneous Nanostructured Electrode Materials for Lithium-Ion Batteries – Recent Trends and Developments

Written By

Xiangfeng Guan, Guangshe Li, Jing Zheng, Chuang Yu, Xiaomei Chen, Liping Li and Zhengwei Fu

Submitted: February 10th, 2011 Published: February 24th, 2012

DOI: 10.5772/26710

Chapter metrics overview

4,913 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Xiangfeng Guan, Guangshe Li, Jing Zheng, Chuang Yu, Xiaomei Chen, Liping Li and Zhengwei Fu

Submitted: February 10th, 2011 Published: February 24th, 2012