Open access

Robust Fiber-Integrated High-Q Microsphere for Practical Sensing Applications

Written By

Ying-Zhan Yan, Shu-Bin Yan, Zhe Ji, Da-Gong Jia, Chen-Yang Xue, Jun Liu, Wen-Dong Zhang and Ji-Jun Xiong

Submitted: 07 March 2011 Published: 22 February 2012

DOI: 10.5772/29254

From the Edited Volume

Fiber Optic Sensors

Edited by Moh. Yasin, Sulaiman W. Harun and Hamzah Arof

Chapter metrics overview

2,738 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Ying-Zhan Yan, Shu-Bin Yan, Zhe Ji, Da-Gong Jia, Chen-Yang Xue, Jun Liu, Wen-Dong Zhang and Ji-Jun Xiong

Submitted: 07 March 2011 Published: 22 February 2012