Open access

Xujiaweizi Rift Lower Cretaceous Yingcheng Group Volcanic Sequence Stratigraphic Features

Written By

Zhang Yuangao, Chen Shumin, Feng Zhiqiang, Jiang Chuanjin Zhang Erhua, Xin Zhaokun and Dai Shili

Submitted: February 23rd, 2011 Published: February 3rd, 2012

DOI: 10.5772/27928

Chapter metrics overview

2,452 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Zhang Yuangao, Chen Shumin, Feng Zhiqiang, Jiang Chuanjin Zhang Erhua, Xin Zhaokun and Dai Shili

Submitted: February 23rd, 2011 Published: February 3rd, 2012