Open access

A Mobile-Phone-Based Health Management System

Written By

Yu-Chi Wu, Chao-Shu Chang, Yoshihito Sawaguchi, Wen-Ching Yu, Men-Jen Chen, Jing-Yuan Lin, Shih-Min Liu, Chin-Chuan Han, Wen-Liang Huang and Chin-Yu Su

Submitted: April 20th, 2011 Published: December 14th, 2011

DOI: 10.5772/20044

Chapter metrics overview

4,444 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Yu-Chi Wu, Chao-Shu Chang, Yoshihito Sawaguchi, Wen-Ching Yu, Men-Jen Chen, Jing-Yuan Lin, Shih-Min Liu, Chin-Chuan Han, Wen-Liang Huang and Chin-Yu Su

Submitted: April 20th, 2011 Published: December 14th, 2011