Open access

Comparison of Genome Aberrations Between Early-Onset and Late-Onset Breast Cancer

Written By

Ming-Ta Hsu, Ching Cheng, Chian-Feng, Chen, Yiin-Jeng Jong, Chien-Yi Tung, Yann-Jang Chen, Sheng Wang-Wuu, Ling-Hui Li, Shih-Feng Tsai, Mei-Hua Tsou, Skye H. Cheng, Chii-Ming Chen, Andrew T. Huang, Chi-Hung Lin and Ming-Ta Hsu

Submitted: 23 November 2010 Published: 14 December 2011

DOI: 10.5772/22913

Chapter metrics overview

2,280 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Ming-Ta Hsu, Ching Cheng, Chian-Feng, Chen, Yiin-Jeng Jong, Chien-Yi Tung, Yann-Jang Chen, Sheng Wang-Wuu, Ling-Hui Li, Shih-Feng Tsai, Mei-Hua Tsou, Skye H. Cheng, Chii-Ming Chen, Andrew T. Huang, Chi-Hung Lin and Ming-Ta Hsu

Submitted: 23 November 2010 Published: 14 December 2011