Open access

Diabetes Insipidus and Traumatic Brain Injury

Written By

Yi-Chun Chou, Tzu-Yuan Wang and Li-Wei Chou

Submitted: November 18th, 2010 Published: November 14th, 2011

DOI: 10.5772/22309

Chapter metrics overview

12,421 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Yi-Chun Chou, Tzu-Yuan Wang and Li-Wei Chou

Submitted: November 18th, 2010 Published: November 14th, 2011