Open access

Distant-Graft Mutagenesis Technology in Soybean

Written By

Pan Xiang-Wen, Cao Chang-Yi, Zhang Qiu-Ying, Li Yan-Hua, Wu Xiu-Hong, Wang Guo-Dong and Du Wei-Guang

Submitted: November 1st, 2010 Published: November 7th, 2011

DOI: 10.5772/19018

Chapter metrics overview

2,548 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Pan Xiang-Wen, Cao Chang-Yi, Zhang Qiu-Ying, Li Yan-Hua, Wu Xiu-Hong, Wang Guo-Dong and Du Wei-Guang

Submitted: November 1st, 2010 Published: November 7th, 2011