Open access

Quality Control Method for Herbal Medicine - Chemical Fingerprint Analysis

Written By

Zhang Yongyu, Sun Shujun, Dai Jianye, Wang Wenyu, Cao Huijuan, Wu Jianbing and Gou Xiaojun

Submitted: December 1st, 2010 Published: November 4th, 2011

DOI: 10.5772/23962

Chapter metrics overview

12,031 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Zhang Yongyu, Sun Shujun, Dai Jianye, Wang Wenyu, Cao Huijuan, Wu Jianbing and Gou Xiaojun

Submitted: December 1st, 2010 Published: November 4th, 2011