Open access

Diagnosing Vascular Dementia by Skin Biopsy - Uniqueness of CADASIL

Written By

Saara Tikka, Kati Mykkänen, Maija Junna, Robert Bergholm, Minna Pöyhönen, Marc Baumann, Matti Viitanen and Hannu Kalimo

Submitted: December 10th, 2010 Published: November 2nd, 2011

DOI: 10.5772/24709

Chapter metrics overview

3,825 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Saara Tikka, Kati Mykkänen, Maija Junna, Robert Bergholm, Minna Pöyhönen, Marc Baumann, Matti Viitanen and Hannu Kalimo

Submitted: December 10th, 2010 Published: November 2nd, 2011