Open access peer-reviewed chapter

Data Mining Pubmed Identifies Core Signalings and miRNA Regulatory Module in Glioma

Written By

Chunsheng Kang, Junxia Zhang, Yingyi Wang, Ning Liu, Jilong Liu, Huazong Zeng, Tao Jiang, Yongping You and Peiyu Pu

Submitted: October 28th, 2010 Reviewed: May 4th, 2011 Published: November 2nd, 2011

DOI: 10.5772/18680

Chapter metrics overview

1,800 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Chunsheng Kang, Junxia Zhang, Yingyi Wang, Ning Liu, Jilong Liu, Huazong Zeng, Tao Jiang, Yongping You and Peiyu Pu

Submitted: October 28th, 2010 Reviewed: May 4th, 2011 Published: November 2nd, 2011