Open access

Aflatoxin Measurement and Analysis

Written By

Peiwu Li, Qi Zhang, Daohong Zhang, Di Guan, Xiaoxia, Ding Xuefen Liu, Sufang Fang, Xiupin Wang and Wen Zhang

Submitted: December 1st, 2010 Published: October 21st, 2011

DOI: 10.5772/23954

Chapter metrics overview

5,243 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Peiwu Li, Qi Zhang, Daohong Zhang, Di Guan, Xiaoxia, Ding Xuefen Liu, Sufang Fang, Xiupin Wang and Wen Zhang

Submitted: December 1st, 2010 Published: October 21st, 2011