Open access

Ethanol Reforming in the Dynamic Plasma - Liquid Systems

Written By

Valeriy Ya. Chernyak, Eugen V. Martysh, Sergei V. Olszewski, Vitalij V. Yukhymenko, Sergei M. Sidoruk, Oleg A. Nedybaliuk, Iryna V. Prysiazhnevych, Anatolij I. Shchedrin and Dmitry S. Levko

Submitted: October 22nd, 2010 Published: September 15th, 2011

DOI: 10.5772/17850

Chapter metrics overview

3,045 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Valeriy Ya. Chernyak, Eugen V. Martysh, Sergei V. Olszewski, Vitalij V. Yukhymenko, Sergei M. Sidoruk, Oleg A. Nedybaliuk, Iryna V. Prysiazhnevych, Anatolij I. Shchedrin and Dmitry S. Levko

Submitted: October 22nd, 2010 Published: September 15th, 2011