Open access

Human Ear Cartilage

Written By

Lu Zhang, Qiong Li, Yu Liu, Guangdong Zhou, Wei Liu and Yilin Cao

Submitted: November 5th, 2010 Published: August 17th, 2011

DOI: 10.5772/19884

Chapter metrics overview

3,344 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Lu Zhang, Qiong Li, Yu Liu, Guangdong Zhou, Wei Liu and Yilin Cao

Submitted: November 5th, 2010 Published: August 17th, 2011