Open access

A Double-Edged Sword: Roles of Helicobacter Pylori in Gastric Carcinoma

Written By

Li-Jun Xue, Quan-Sheng Su, Xiao-Bei Mao, Xiao-Bei Liu, Qing Lin, Chang Liu, Yong Lin, Ji-Hong Yang, Hong-Ju Yu and Xiao-Yuan Chu

Submitted: 14 October 2010 Published: 15 June 2011

DOI: 10.5772/16691

Chapter metrics overview

2,241 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Li-Jun Xue, Quan-Sheng Su, Xiao-Bei Mao, Xiao-Bei Liu, Qing Lin, Chang Liu, Yong Lin, Ji-Hong Yang, Hong-Ju Yu and Xiao-Yuan Chu

Submitted: 14 October 2010 Published: 15 June 2011