Open access

Magnetic Nanocomposite Devices for Cancer Thermochemotherapy

Written By

Lingyun Zhao, Yuying Wang, Bing Yang, Xiaoyu Xu, Yan Yan, Meijun Huo, Xiaowen Wang and Jintian Tang

Submitted: June 8th, 2010 Published: April 19th, 2011

DOI: 10.5772/15344

Chapter metrics overview

3,802 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Lingyun Zhao, Yuying Wang, Bing Yang, Xiaoyu Xu, Yan Yan, Meijun Huo, Xiaowen Wang and Jintian Tang

Submitted: June 8th, 2010 Published: April 19th, 2011