Open access

Fiber Bragg Grating-Based Optical Amplifiers

Written By

Shien-Kuei Liaw, Kuang-Yu Hsu, Kuei-Chu Hsu and Peng-Chun Peng

Submitted: May 27th, 2010 Published: February 14th, 2011

DOI: 10.5772/14654

Chapter metrics overview

4,775 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Shien-Kuei Liaw, Kuang-Yu Hsu, Kuei-Chu Hsu and Peng-Chun Peng

Submitted: May 27th, 2010 Published: February 14th, 2011