Open access

Mg Alloys Development and Surface Modification for Biomedical Application

Written By

Shaokang Guan, Junhua Hu, Liguo Wang, Shijie Zhu, Huanxin Wang, Jun Wang, Wen Li, Zhenwei Ren, Shuai Chen, Erchao Meng, Junheng Gao, Shusen Hou, Bin Wang and Binbin Che

Submitted: April 22nd, 2010 Published: January 14th, 2011

DOI: 10.5772/13187

Chapter metrics overview

3,992 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Shaokang Guan, Junhua Hu, Liguo Wang, Shijie Zhu, Huanxin Wang, Jun Wang, Wen Li, Zhenwei Ren, Shuai Chen, Erchao Meng, Junheng Gao, Shusen Hou, Bin Wang and Binbin Che

Submitted: April 22nd, 2010 Published: January 14th, 2011