Open access

Ferroelectric and Multiferroic Tunnel Junctions

Written By

Tianyi Cai, Sheng Ju, Jian Wang and Zhen-Ya Li

Published: December 14th, 2010

DOI: 10.5772/10499

Chapter metrics overview

3,848 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Tianyi Cai, Sheng Ju, Jian Wang and Zhen-Ya Li

Published: December 14th, 2010