Open access

Optical Properties and Electronic Band Structures of Perovskite-Type Ferroelectric and Conductive Metallic Oxide Films

Written By

Zhigao Hu, Yawei Li, Wenwu Li, Jiajun Zhu, Min Zhu, Ziqiang Zhu and Junhao Chu

Published: December 14th, 2010

DOI: 10.5772/13601

Chapter metrics overview

4,570 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Zhigao Hu, Yawei Li, Wenwu Li, Jiajun Zhu, Min Zhu, Ziqiang Zhu and Junhao Chu

Published: December 14th, 2010