Open access

Hybrid Optical and Wireless Sensor Networks

Written By

Xiaoyin Li, Wei Pan, Jiangtao Liu, Zhen Zhang and Lianshan Yan

Submitted: May 9th, 2010 Published: December 14th, 2010

DOI: 10.5772/13687

Chapter metrics overview

4,116 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Xiaoyin Li, Wei Pan, Jiangtao Liu, Zhen Zhang and Lianshan Yan

Submitted: May 9th, 2010 Published: December 14th, 2010