Open access

Beyong Life-Cycle Utilization of Geostationary Communication Satellites in End-of-Life

Written By

Shi Hu-Li, Han Yan-Ben, Ma Li-Hua, Pei Jun, Yin Zhi-Qiang and Ji Hai-Fu

Published: September 18th, 2010

DOI: 10.5772/intechopen.83938

Chapter metrics overview

3,787 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Shi Hu-Li, Han Yan-Ben, Ma Li-Hua, Pei Jun, Yin Zhi-Qiang and Ji Hai-Fu

Published: September 18th, 2010