Open access

The High-Order Symplectic Finite-Difference Time-Domain Scheme

Written By

Wei E.I. Sha, Xian-liang Wu, Zhi-xiang Huang and Ming-sheng Chen

Published: April 1st, 2010

DOI: 10.5772/9395

Chapter metrics overview

2,628 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Wei E.I. Sha, Xian-liang Wu, Zhi-xiang Huang and Ming-sheng Chen

Published: April 1st, 2010