Open access

PFC Fuzzy Decision-Making Control and Its Application to Car-Like Mobile Vehicle

Written By

You-gen Chen, Seiji Yasunobu, Wei-hua Gui, Ren-yongWei and Zhi-yong Li

Published: March 1st, 2010

DOI: 10.5772/8974

Chapter metrics overview

2,153 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

You-gen Chen, Seiji Yasunobu, Wei-hua Gui, Ren-yongWei and Zhi-yong Li

Published: March 1st, 2010