InTechOpen uses cookies to offer you the best online experience. By continuing to use our site, you agree to our Privacy Policy.

Medicine » Diagnostics » "Computed Tomography - Special Applications", book edited by Luca Saba, ISBN 978-953-307-723-9, Published: November 21, 2011 under CC BY 3.0 license. © The Author(s).

Chapter 1

Application of CT for the Study of Pathology of the Jaws

By Tatsurou Tanaka, Yasuhiro Morimoto, Tatsurou Tanaka, Shinji Kito, Ayataka Ishikawa, Shinya Kokuryo, Noriaki Yamamoto, Manabu Habu, Ikuya Miyamoto, Masaaki Kodama, Shinobu Matsumoto-Takeda, Masafumi Oda, Nao Wakasugi-Sato, Kozue Otsuka, Shunji Shiiba, Yuji Seta, Yoshihiro Yamashita, Izumi Yoshioka, Kou Matsuo, Tetsu Takahashi, Kazuhiro Tominaga and Yasuhiro Morimoto
DOI: 10.5772/24207