PhD. Zhong Qiu-Bo

Harbin Institute of Technology, China

INTECHOPEN PUBLICATIONS