Materials Science » Ceramics » "Piezoelectric Ceramics", book edited by Ernesto Suaste-Gomez, ISBN 978-953-307-122-0, Published: October 5, 2010 under CC BY-NC-SA 3.0 license. © The Author(s).

Chapter 12

Piezoelectric Ceramic Applications: Micromixing in Biology and Medicine

By Sajin M., Craciunoiu F., Moisin A.M., Dumitru A.I., Petrescu D., Raluca G., Bunea A.C., Sajin G.I.
DOI: 10.5772/49089