Materials Science » "Metamaterial", book edited by Xun-Ya Jiang, ISBN 978-953-51-0591-6, Published: May 16, 2012 under CC BY 3.0 license. © The Author(s).

Chapter 3

The Group Velocity Picture of Metamaterial Systems

By Xunya Jiang, Zheng Liu,Wei Li, Zixian Liang, Penjun Yao, Xulin Lin, Xiaogang Zhang, Yongliang Zhang and Lina Shi
DOI: 10.5772/35886